Obchodní podmínky
Home Studio Prague

I. Úvodní ustanovení

 1. Pronajímatelem je Dana Mrázková, IČO: 88233545, se sídlem Pod Starákem 2984/8, Praha – Horní Počernice, 19300., která provozuje ateliér na adrese Černodolská 1034/9, Praha – Dolní Počernice, 190 12 (dále jen „Ateliér“), a tyto internetové stránky homestudioprague.cz (dále jen „Internetové stránky“), a poskytuje krátkodobý pronájem Ateliéru a související služby (dále jen „Pronájem“).
 2. Na této Internetové stránce můžete provést závaznou rezervaci a může dojít k uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu Ateliéru na předem smluvenou dobu.
 3. Tento dokument (dále jen „Obchodní podmínky“) upravuje vzájemná práva a povinnosti Pronajímatele a Zákazníka a je nedílnou součástí rezervací, objednávek a smluv na Pronájem Ateliéru.
 4. Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem a v otázkách zde neupravených zejména Občanským zákoníkem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy.
 5. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami, tyto náklady se neliší od základní sazby.

II. Krátkodobý pronájem Ateliéru

 1. Ateliér je prostor, který je na základě pronájmu možné využít k fotografování, videoprodukci nebo další kreativní činnosti.
 2. Zákazník tímto bere na vědomí, že zodpovídá za škody vzniklé při Pronájmu a při užívání Ateliéru. Ateliér se musí předat v původním stavu do konce smluvené doby Pronájmu.
 3. Ateliér je k dispozici pouze v časech uvedených na Internetových stránkách a jen pokud není pro daný čas již rezervováno jiným Zákazníkem. Rozpis dostupnosti Ateliéru je informativního charakteru – vyhrazujeme si právo neuzavřít smlouvu o pronájmu (ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Způsob objednávky:

 1. Ateliér si můžete závazně objednat na Internetových stránkách prostřednictvím rezervačního systému, který obsahuje také informace o dostupnosti Ateliéru. Na základě těchto informací vytvoříte rezervaci (dále jen „Rezervace“).
 2. Poté, co obdržíme Rezervaci, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení Rezervace na Vámi uvedený e-mail pod podmínkou úhrady Nájemného zpravidla okamžitě, nejpozději do 5 pracovních dnů. Pokud nebude Rezervace uhrazena ve stanovené lhůtě, automaticky se ruší. Pokud bude charakter Rezervace neobvyklý (např. nestandardně dlouhá doba trvání Pronájmu), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Rezervace. V takovém případě bude smlouva uzavřena, až obdržíme potvrzení této Rezervace.
 3. Po potvrzení zaplacení Rezervace a zaplacení Nájemného pro Vás připravíme Ateliér na sjednaný čas.
 4. Zrušení méně než 48 hodin před začátkem sjednané doby Pronájmu – stornopoplatek ve výši 100 % sjednaného Nájemného. Zrušení déle než 48 hodin před začátkem sjednané doby Pronájmu – stornopoplatek ve výši 50 % sjednaného Nájemného.

III. Platební podmínky

 1. Nájemné za Pronájem Ateliéru činí 3500 Kč celkem za první 2 hodiny, 1500 Kč za třetí hodinu a 1500 Kč za každou další hodinu (dále jen „Nájemné“). Nejkratší doba Pronájmu činí 2 hodiny. Součástí Nájemného jsou i poplatky za přiměřené a obvyklé užití služeb (elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění).
 2. Nájemné můžete uhradit bezhotovostně na účet Pronajímatele prostřednictvím platební brány rezervačního systému na Internetových stránkách. V případě bezhotovostní platby je cena zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.
 1. Tímto si výslovně sjednáváme, že pokud nebude Nájemné uhrazeno v celé výši řádně a včas, tedy před začátkem doby Pronájmu, smlouva nenabývá účinnosti a ruší se.
 2. Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad. Ten bude splňovat požadavky právních předpisů.
 3. Nejsme plátci DPH.
 4. V případě prodloužení doby trvání Pronájmu Ateliéru se uplatní sazba 1.500 Kč za každou hodinu užívání nad původně sjednanou dobu trvání Pronájmu.

IV. Odstoupení od smlouvy v případě spotřebitele

 1. V případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk uzavírající smlouvu o Pronájmu Ateliéru mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte podle občanského zákoníku jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů.
 2. Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, zašlete nám prosím e-mail na adresu homestudioprague@gmail.com . Do nadpisu e-mailu napište „Odstoupení od smlouvy“.
 3. Berte na vědomí, že pro případ odstoupení od smlouvy nebo předčasného ukončení smlouvy je sjednáno odstupné ve výši 100 % z ceny Nájemného v případě doručení odstoupení od smlouvy méně než 48 hodin před začátkem sjednané doby Pronájmu a odstupné ve výši 50% z ceny Nájemného v případě doručení odstoupení od smlouvy déle než 48 hodin před začátkem sjednané doby Pronájmu.
 1. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme částku odpovídající Nájemnému poníženému o odstupné za předčasné ukončení smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali.
 2. Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: coi.cz). Řízení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Práva a povinnosti v souvislosti s užíváním Ateliéru a další ujednání

 1. V Ateliéru je zakázáno:
  • pohazovat odpadky mimo k tomu určené nádoby,
  • přenášet nebo posouvat nábytek bez našeho předchozího souhlasu,
  • pohybovat se v Ateliéru ve znečištěné obuvi,
  • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,
  • fotit nebo natáčet materiál pornografického či erotického charakteru,
  • používat dekorace znečišťující interiér Ateliéru nebo vybavení,
  • znečišťovat Ateliér a jeho vybavení make-upem, oleji, a dalšími obdobnými látkami, a
  • provádět jakékoliv změny či úpravy Ateliéru, zatloukat nebo vrtat předměty do zdí, stropů podlah, apod.
 1. V případě porušení některého z uvedených zákazů si vyhrazujeme právo s okamžitou platností ukončit sjednaný Pronájem Ateliéru, a to bez nároku na náhradu Nájemného.
 2. Převzetím Ateliéru se zavazujete dodržovat veškeré bezpečnostní a protipožární předpisy a zavazujete se užívat Ateliér a jeho vybavení tak, abyste předcházeli vzniku škody.
 3. Rozumíme tomu, že se může stát nehoda. Berte prosím na vědomí, že v případě vzniku škody nebo potřeby odvrácení hrozící škody nás o tom musíte neprodleně informovat. Vznikne-li ve Ateliéru škoda, máte povinnost k její náhradě, a to bezodkladně při předání Ateliéru v hotovosti. Za škodu vzniklou na předmětech vnesených do Ateliéru nesete odpovědnost sami.
 4. V případě poškození nebo zašpinění Ateliéru nebo jeho vybavení jste povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč do 3 dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na naše právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti podle tohoto odstavce. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Berte prosím na vědomí, že přebíráte veškerou odpovědnost za životy a zdraví osob nacházejících se v Ateliéru po dobu vašeho užívání.
 6. Berte prosím na vědomí, že máte povinnost umožnit nám vstup do prostor Ateliéru, a to za účelem kontroly nebo nutné údržby.
 7. Při skončení Pronájmu máte povinnost uvést Ateliér do stejné podoby, v jaké jste jej přebírali. Pokud se i po skončení Pronájmu budou v Ateliéru nacházet věci Vaše věci, jsme oprávněni je vyklidit z Ateliéru na vaše náklady a vyzveme vás k převzetí věcí. Pokud si ani do 7 dnů od doručení výzvy předmětné věci nepřevezmete, jsme oprávněni tyto věci zpeněžit a výsledek zpeněžení použít k úhradě nákladů na vyklizení Ateliéru.
 8. Pokud nesplníte povinnost předání Ateliéru za podmínek včas a řádně vyklizené a prodlení s předáním Ateliéru bude delší než 15 minut, jste povinni zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení + standardní sazbu za pronájem Ateliéru ve výši 1.500 Kč za hodinu. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na náš nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku Vašeho prodlení. Nároky existují vedle sebe, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. Pro případ jakýchkoliv sporů vzešlých z uzavřené nájemní smlouvy nebo s ní souvisejících budou veškeré spory rozhodovány soudy České republiky. Smluvní vztah se řídí právem České republiky.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše osobní údaje v postavení správce osobních údajů, přičemž při takovém zpracování budeme postupovat zcela v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 1. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme při jednání o uzavření a plnění na základě smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů nutných pro identifikaci smluvních stran, stanovení předmětu smluvního vztahu a umožnění plnění ze smlouvy.
 2. Toto zpracování se týká zejména těchto osobních údajů:
  • jméno a příjmení,
  • adresa
  • IČO
  • telefonní číslo,
  • e-mailová adresa
  • informace o bankovním spojení
  • podoba a pohyb osob (kamerový systém)
 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, a dále zejména z důvodu plnění zákonem stanovených povinností souvisejících s evidencí účetních dokladů. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 3. Elektronické kontakty, které od vás získáme v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy, můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se stejného nebo obdobného zboží nebo služeb, a to až do doby, kdy s takovým zpracováním vyjádříte nesouhlas. Takový postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat po dobu 3 let od uzavření smlouvy nebo jednání o ní.
 4. V rámci své činnosti využíváme služeb třetích stran, které na základě zpracovatelské smlouvy pověřujeme zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o tyto společnosti:
  • provozovatelé platebních bran
  • poskytovatelé telekomunikačních služeb
  • poskytovatelé mailingových služeb
  • poskytovatelé analytického a mailingového softwaru
 1. Zákazník bere provedením Rezervace na vědomí, že Ateliér je monitorován kamerovým systémem za účelem předcházení škodám na majetku a zdraví.
 2. Na našich Internetových stránkách zpracováváme soubory cookies. Cookies jsou malé soubory obsahující specifické údaje, které nám a zadavatelům obchodních sdělení zobrazovaných na našich Internetových stránkách slouží k rozpoznání vašeho počítače při komunikaci s naším serverem  a k následnému využití některých funkcí tohoto serveru. Tyto soubory jsou ukládány na váš pevný disk prostřednictvím webového prohlížeče.
 3. Soubory cookies zpracováváme za účely:
  • měření návštěvnosti Internetových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na Internetových stránkách;
  • fungování Internetových stránek
  • cílení reklamy
 1. Cookies jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, tedy z důvodu dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.
 2. Internetové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků Internetových stránek – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu homestudioprague@gmail.com. Vznesená námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost Internetových stránek budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování Internetových stránek.
 3. Bude-li vznesena námitka proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování Internetových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu Internetových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti Internetových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na Internetových stránkách jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 5. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese homestudioprague@gmail.com.
 6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.
 7. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám Nařízení garantuje následující práva:
 8. Máte právo na přístup k osobním údajům, v rámci kterého můžete požadovat informaci o:

–    účelu zpracování,

–    kategoriích dotčených osobních údajů,

–    příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů,

–    plánované době uložení osobních údajů,

–    veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nebyly tyto získány přímo od vás,

–    skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

–    požadovat kopii osobních údajů – tato vám může být poskytnuta pouze v případě, kdy by tím nebyla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Máte právo na opravu a doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 2. Máte právo na výmaz. Výmaz provedeme, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů.
 3. Máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 4. Máte právo na přenositelnost osobních údajů.
 5. Máte právo vznést námitku proti zpracování prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem přímého marketingu.
 6. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

V Praze, dne 9. 6. 2022

HOME STUDIO PRAGUE